Albert Einstein
Terug

Active aging: van vergrijzing naar vergrijnzing

Veroudering van het technisch personeel is geen nieuws. Het is een feit én een grote uitdaging. Hoe speel je als bedrijf hier op in? Door a) het aannemen van nieuwe medewerkers en deze zelf op te leiden en b) het werven van nieuwe en goed opgeleide medewerkers. Bedrijven anticiperen meer en meer op de verwachte vervangingsproblemen van oudere medewerkers. Door onder andere om- of bijscholing van het huidige personeel en het breder inzetbaar maken van personeel door taakroulatie. Om deze strategie vorm te geven worden steeds vaker active aging instrumenten ingezet. Waaraan moet je dan denken?

Active aging instrumenten:

  • het multi/breed inzetbaar maken van medewerkers
  • het inzetten van hulpmiddelen om fysieke problemen te voorkomen of te verhelpen
  • aandacht voor de (fysieke) belasting van medewerkers
  • rekening houden met de leeftijdsopbouw binnen het bedrijf bij de werving van nieuw personeel

Bouwstenen voor active aging

Je medewerkers

Medewerkers gaan verschillend om met het werken aan inzetbaarheid. Dit heeft te maken met persoonlijkheidseigenschappen en wat mensen belangrijk vinden aan hun werk. Het is vooral belangrijk de groep mensen met een lage toekomstige inzetbaarheid te helpen om in beweging te komen. Zij doen dit niet zo snel op eigen initiatief. Belangrijk hierbij: Laat medewerkers zélf de urgentie ontdekken om in beweging te komen en help hen om kleine, veilige stappen te zetten op weg naar bredere inzetbaarheid.

De rol van de leidinggevende?

De leidinggevende faciliteert niet alleen in termen van tijd en geld om aan de inzetbaarheid te werken. Maar de leidinggevende ondersteunt de medewerkers en gaat de dialoog aan met medewerkers. Elk type medewerker heeft andere ondersteuning nodig. Een leidinggevende herkent de verschillen en weet hier adequaat op in te spelen.

De organisatie

Een sterke inzetbaarheids- of mobiliteitscultuur is de derde cruciale bouwsteen. In de organisatie moet het als normaal worden ervaren om met inzetbaarheid bezig te zijn. En wanneer nodig mobiel te zijn. Vanuit het management worden duidelijke en consistente boodschappen gecommuniceerd over het belang van inzetbaarheid. Noodzakelijke ondersteunende middelen moeten aangeboden kunnen worden. En even belangrijk: zorg ervoor dat er geen drempel is om intern mobiel te zijn. Geef mensen de ruimte en laat hen ervaren hoe het is om in beweging te komen.

Vaste contracten als lange termijn investering

Deze active-aging instrumenten renderen het beste wanneer je als bedrijf mensen met een vast contract voor langere termijn aan je weet te binden. Vaste contracten versterken het effect van de active aging strategieën. Het sluit aan bij de gedachte, dat werkgevers en werknemers een lange-termijn investering met elkaar aangaan. Eentje op basis van wederkerigheid. Dit argument wordt belangrijker naarmate de arbeidsmarkt voor technici krapper wordt. Het bieden van goede loopbaanperspectieven is ook een van de meest toegepaste en meest effectief bevonden manieren om met moeilijk vervulbare vacatures om te gaan. Een vaste contract kan bijdragen aan zo attractief mogelijke arbeidsvoorwaarden om goede mensen aan te kunnen trekken.

Meer informatie over inzetbaarheid vind je hier.

Meer informatie over een workshop inzetbaarheid.

Terug